APP
 
 
PROJECTE DEMO

Estratègies per a l’eliminació de nitrats en aiguamolls construïts: tractament dels lixiviats generats en vivers emprant una font carbonada sòlida

 

La finalitat general de l’activitat demostrativa que s’està realitzant és posar a l’abast del sector viverístic, i d’altres sectors relacionats, estratègies de mitigació de la contaminació produïda per la lixiviació de nutrients. Els objectius específics plantejats són:

  • Caracteritzar el sistema CLEANLEACH® actual, implementat a Vivers Sala Graupera, de recollida i tractament de lixiviats per tal de:
    • Avaluar l’impacte ambiental de l’activitat productiva en les condicions actuals del viver.
    • Determinar la capacitat actual del sistema d’aiguamolls construïts per a depurar els efluents.
  • Testar l’ús de fonts carbonades sòlides que demostrin l’eficiència del tractament de lixiviats estimulant processos de desnitrificació mitjançant aiguamolls artificials.
  • Posar a l’abast dels sectors implicats les estratègies emprades per a reduir l’impacte de l’activitat productiva de planta, aportant les dades i els indicadors obtinguts a escala real i “in situ”.
  • Facilitar la informació i formació generada sobre el sistema en altres àmbits, com ara l’acadèmic, que poden contribuir a incrementar la seva implementació.

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
Cleanleach Project